Celebransi:
1) Słudzy Jezusa i Maryi
    Więcej informacji http://jezusimaryja.blogspot.com

2) Polscy księża, ważnie wyświęceni w katolickim rycie przez katolickich biskupów.

Rodzaje owoców jakie Msza Święta przynosi: 
1) możność oddania Bogu należnej czci (tj. dziękczynienie, wybłaganie i przebłaganie za żywych i umarłych) – są to owoce ogólne (fructus generales), przypadające w udzia­le wszystkim wiernym
2) owoce szczególne (specjalne) – otrzymują je składający ofiarę (sty­pendium)

Godzien jest robotnik zapłaty swojej 1 Tm 5,18